Informacja dla właścicieli nieruchomości dotycząca opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021.

Informacja nt. zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Związku Międzygminnego„EKO-PRZYSZŁOŚĆ” w Nowej Soli.

Na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO-PRZYSZLOŚĆ” przyjęto uchwały, które od 1 stycznia 2021 r. wprowadzają zmianę wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W większości gmin w Polsce znaczne podwyżki zostały wprowadzone pod koniec 2019 r. i na początku 2020 roku. Dzięki oszczędnościom orazprowadzonym przez Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” działaniom, mającym na celu optymalizację systemu, udało się przesunąć podwyżkę o kilkanaście miesięcy.

Nowa wysokość opłaty podyktowana jest zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)z dnia 6 września 2019r. m.in. obligatoryjną zbiórką selektywną, wyznaczenie maksymalnych możliwych do ustalenia przez organ stawek opłat dla nieruchomości niezamieszkałych i letniskowych, skokową podwyżką opłat środowiskowych (o około 60%)  oraz koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (kosztów odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. PSZOK i obsługi administracyjnej tego systemu.

Zgodnie z uchwałą:

 • w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021 r. jest następująca:

Nieruchomość zamieszkała:

32,00 zł/mieszkańca/miesiąc - odpady zbierane będą w sposób selektywny.

 

Nieruchomość niezamieszkała:

ustala się stawkę za jeden pojemnik lub worek o określonej pojemności dla każdej frakcji odpadów komunalnych, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie tej nieruchomości
w wysokości:

 1. pojemności 60 litrów - w wysokości 3,00 zł,
 2. o pojemności 80 litrów - w wysokości 4,00 zł,
 3. o pojemności 120 litrów - w wysokości 6,00 zł,
 4. o pojemności 240 litrów - w wysokości 12,50 zł,
 5. o pojemności 1100 litrów - w wysokości 58,00 zł,
 6. o pojemności 1500 litrów - w wysokości 79,00 zł,
 7. o pojemności 2500 litrów - w wysokości 132,00 zł,
 8. o pojemności 3000 litrów - w wysokości 158,00 zł,
 9. o pojemności 5000 litrów - w wysokości 264,00 zł,
 10. o pojemności 7000 litrów - w wysokości 370,00 zł,
 11. o pojemności 10000 litrów - w wysokości 529,00 zł.
Dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok wynosi: 180,00 zł.

 

ZMIANA TERMINU I SPOSOBU PŁATNOŚCI dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkoweopłatę ryczałtową uiszcza się jednorazowo, z góry do dnia 15 marca każdego roku na numer indywidulnego konta bankowego.