Nowe stawki opłat od 1 lipca 2019 roku

Ze względu na drastyczną zmianę jednostkowych stawek opłat za umieszczenie odpadów na składowisku zgodnie z Rozporządzeniem RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2017 r.w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, oraz wnioskiem do sądu firm obsługujących 13 gmin związku w zakresie odbioru odpadów w sprawie zmiany wynagrodzenia ze względu na nadzwyczajny, nie dający się przewidzieć wzrost ww. cen w roku przetargowym 2016 r., w dniu 6 maja 2019 r.

Zgromadzenie Związku „Eko – Przyszłość” w Nowej Soli podjęło uchwałę o zmianie wysokości stawek opłat za odpady komunalne:

  • Uchwała Nr II/10/2019 w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!

Nowe deklaracje od 1 lipca 2019 r. z nową stawka opłaty należy złożyć w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane), zmiany wielkości pojemnika lub zmiany innych danych mających wpływ na wysokość opłaty w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Nowe stawki:

 Nieruchomość zamieszkała:

  • 15  zł/mieszkańca/miesiąc - odpady zbierane będą w sposób selektywny
  • 30 zł/mieszkańca/miesiąc- odpady nie będą zbierane w sposób selektywny

Nieruchomość niezamieszkała:

  1. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w przeliczeniu na jeden pojemnik z odpadami komunalnymi niesegregowanymi (zmieszanymi):

a) o pojemności 60 litrów - w wysokości 15,00 zł,
b) o pojemności 120 litrów - w wysokości 27,00 zł,
c) o pojemności 240 litrów - w wysokości 54,00 zł,
d) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 250,00 zł,
e) o pojemności 3000 litrów - w wysokości 680,00 zł,
f) o pojemności 5000 litrów - w wysokości 1130,00 zł,
g) o pojemności 7000 litrów - w wysokości 1580,00 zł,
h) o pojemności 10000 litrów - w wysokości 2250,00 zł.

2. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w przeliczeniu na jeden pojemnik z odpadami komunalnymi niesegregowanymi (zmieszanymi):

a) o pojemności 60 litrów - w wysokości 25,00 zł,
b) o pojemności 120 litrów - w wysokości 50,00 zł,
c ) o pojemności 240 litrów - w wysokości 100,00 zł,
d) o pojemności 1100 litrów - w wysokości 460,00 zł,
e) o pojemności 3000 litrów - w wysokości 1250,00 zł,
f) o pojemności 5000 litrów - w wysokości 2090,00 zł,
g) o pojemności 7000 litrów - w wysokości 2920,00 zł
h) o pojemności 10000 litrów - w wysokości 4170,00 zł.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. D.U. 2018.1454. z późn. zm.):

„2 a. W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.”

Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji oraz stawek opłat obowiązujących od 1 lipca 2019 r. Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w terminie i sposobie płatności, tj. płacimy do 15-go dnia miesiąca za dany miesiąc na dotychczasowy numer indywidualnego konta bankowego.

W związku ze zmianą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 lipca 2019 roku zmianie ulegnie również druk deklaracji dla nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości niezamieszkałej,które dostępne będą na stronie internetowej związku: www.eko-przyszlosc.pl od 01.07.2019 roku. Od tego dnia należy składać deklarację na nowych drukach.