VI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego “EKO-PRZYSZŁOŚĆ”

W dniu 8 czerwca 2016 r. odbyło się VI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ". Głównym tematem posiedzenia było udzielenie absolutorium Zarządowi Związku z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Ponadto Członkowie Zgromadzenia podjęli dwie uchwały w sprawie zażalenia mieszkańców na wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości letniskowej, uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku dla Gmin Związku oraz uchwałę zmieniającą godziny funkcjonowania PSZOKów od 1 marca 2017 r.

posiedzenie