ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli zawiadamia, iż w dniu 3 sierpnia 2016 r. Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę:

 • Nr VIII/44/2016 w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Nr VIII/45/2016 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 

Nowe stawki opłaty będą obowiązywały od 1 marca 2017 r.i są następujące:

Nieruchomość zamieszkała:

 • 10,50 zł/mieszkańca/miesiąc - odpady zbierane będą w sposób selektywny,
 • 19 zł/mieszkańca/miesiąc- odpady nie będą zbierane w sposób selektywny.

 

Nieruchomość niezamieszkała:

ustala się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przeliczeniu na jeden pojemnik z odpadami komunalnymi zmieszanymi:

 • o pojemności 60 litrów – w wysokości 11,00 zł,
 • o pojemności 120 litrów – w wysokości 21,00 zł,
 • o pojemności 240 litrów – w wysokości 42,00 zł,
 • o pojemności 1100 litrów – w wysokości 195,00 zł,
 • o pojemności 3000 litrów – w wysokości 530,00 zł,
 • o pojemności 5000 litrów – w wysokości 880,00 zł,
 • o pojemności 7000 litrów – w wysokości 1230,00 zł,
 • o pojemności 10000 litrów – w wysokości 1800,00 zł.

Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przeliczeniu na jeden pojemnik z odpadami komunalnymi zmieszanymi:

 • o pojemności 60 litrów – w wysokości 19,00 zł,
 • o pojemności 120 litrów – w wysokości 39,00 zł,
 • o pojemności 240 litrów – w wysokości 79,00 zł,
 • o pojemności 1100 litrów – w wysokości 350,00 zł,
 • o pojemności 3000 litrów – w wysokości 950,00 zł,
 • o pojemności 5000 litrów – w wysokości 1600,00 zł,
 • o pojemności 7000 litrów – w wysokości 2300,00 zł,
 • o pojemności 10000 litrów – w wysokości 3200,00 zł.

 

Ustala się dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz dla innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od jednego domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w okresie od 1 maja do 30 września w wysokości:

 • jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 210,00 zł,
 • jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 390,00 zł.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli ww. zawiadomienia rozpocznie wysyłać pod koniec września br. Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!

Nowe deklaracje należy złożyć do Związku w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w terminie i sposobie płatności, tj. do 15-go dnia  miesiąca za dany miesiąc na numer indywidualnego konta bankowego.