1 lipiec 2015 – zmiana dotycząca cmentarzy!

1 lipiec 2015 - zmiana dotycząca cmentarzy!

Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli informuje, iż zgodnie z podjętą przez Zgromadzenie Związku uchwałą, od dnia 1 lipca 2015 r. z systemu zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gmin Związku,

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wyłączeniu podlegają nieruchomości, na których znajdują się cmentarze. W związku z powyższym organ informuje, iż do dnia 6 lipca 2015 r. właściciele nieruchomości na terenie, których znajdują się cmentarze zobligowani są do złożenia nowej deklaracji z datą zaistnienia zdarzenia: 1 lipiec 2015 r. celem zmiany wysokości opłaty(wygaśnięcie zobowiązania w stosunku do związku od 1 lipca 2015 r. i zawarcie umów cywilno-prawnych z podmiotami odbierającymi odpady komunalne).

Dodatkowo związek informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.):

„Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.”.

Uchwała Nr IV/26/2015 z dnia 27 maja 2015 r. - pobierz