Płatności do 15 dnia każdego miesiąca

Opłaty należy uiszczać bez wezwania, do 15 dnia każdego m-ca zgodnie z wcześniej dokonywanymi wpłatami.

Związek nie rozsyła blankietów opłat oraz przypomina, że na dokonanie zmian danych zawartych w deklaracji zgodnie z ustawą utrzymania czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości ma 14 dni i jest to możliwe tylko na podstawie złożonej i prawidłowo wypełnionej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Organ przypomina, iż zgodnie z art. 6q ust. 3: "W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona" (tj. Dz. U. z 2018 r. 1454 z późn. zm.).