RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych   z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" z siedzibą w Nowej Soli reprezentowanym przez Pana Grzegorz Wiater.
  2. Inspektorem ochrony danych w Związku Międzygminnym "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" jest Pani Anna Hrenczewska,

 

dane kontaktowe:

e-mail: hrenczewska@eko-przyszlosc.pl;

tel.: 684521219

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia wymogu ustawowego.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy (wymóg ustawowy).
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016r..
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w związku z tym jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania.
  7.   Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553) ogranicza się stosowanie art. 16 i art. 18 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dla archiwum zakładowego.